Головна » Institute activity

Institute activity

Становлення

Комунальній заклад “Кiровоградський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти імені Василя Сухомлинського” – один з найстарiших навчальних закладiв пiслядипломної педагогiчної освiти в Українi. Вiдлiк своєї iсторiї вiн веде з 1939 року, коли при вiддiлi народної освiти у новостворенiй Кiровоградськiй областi було вiдкрито обласний iнститут пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв, з 2000 – обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти.

Основнi напрямки дiяльностi:

– Координацiя дiяльностi районних (мiських) методичних кабiнетiв, центрiв, об’єднань освiтян.

– Пiдвищення квалiфiкацiї та фахової майстерностi понад 40 категорiй педагогiчних працiвникiв.

– Вивчення рiвня науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу закладiв освiти областi.

– Вивчення рiвня знань, умiнь та навичок учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, вироблення вiдповiдних рекомендацiй.
– Органiзацiя та проведення науково-дослiдної роботи.

– Удосконалення методичної роботи на всiх рiвнях управлiння освiтою.

– Впровадження iнновацiйних педагогiчних технологiй та перспективного досвiду.

– Надання iнформацiйно-педагогiчної i науково-методичної допомоги.

– Здiйснення видавничої дiяльностi, розробка та видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посiбникiв.

– Фiнансово-господарська дiяльнiсть.

Щорiчно КОiППО органiзовує i проводить близько 100 курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, 80 обласних науково-методичних семiнарiв, 50 засiдань творчих груп, занять шкiл перспективного педагогiчного досвiду, на яких пiдвищують фахову майстернiсть бiльше 3 тисяч педагогiчних працiвникiв. iнститут надає науково-методичну допомогу загальноосвiтнiм школам, дошкiльним та позашкiльним закладам областi, працiвникам вiддiлiв i управлiнь освiти, координує дiяльнiсть районних та мiських методичних кабiнетiв. Сьогоднi iнститут є справжньою науковою лабораторiєю з творчого освоєння iдей видатного педагога сучасностi В.О. Сухомлинського, iнновацiйних моделей та технологiй освiти. В iнститутi працюють 103 квалiфiкованi спецiалiсти, з них 1 професор, 12 кандидатiв наук, 1 доктор. Наукова дiяльнiсть: В рамках прiоритетних напрямiв розвитку освiти в iнститутi щорiчно виконується понад 30 науково-дослiдних робiт, готується та публiкується понад 80 друкованих аркушiв наукової продукцiї, органiзовується та проводиться 8-10 Мiжнародних, Всеукраїнських i регiональних науково-практичних конференцiй та науково-практичних конференцiй.

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти становить собою складову частину системи післядипломної освіти, яка, в свою чергу, є компонентом національної системи освіти в Україні. В основі організації багатогранної діяльності інституту лежать дві основоположні ідеї новітньої філософії освіти, що відображені в Законі України “Про освіту”, в Законі України “Про загальну середню освіту” та випливають із Державної національної програми “Освіта”/Україна XXI ст./:Людина, як .творець життя, творець усіх благ і власного щастя, суб’єкт історичного, розвитку перебуває в центрі педагогічного процесу. Вся діяльність інституту як закладу післядипломної освіти має своїм кінцевим результатом -розвиток особистості, її талантів,розумових і фізичних здібностей та обдарувань.

Національна ідея слугує стрижнем усього педагогічного процесу. Вона об’єднує і цементує його ділянки, скеровує зусилля його учасників на виховання гідного громадянина Української держави, полум’яного патріота Батьківщини, носія національної свідомості, високої культури та громадянської честі, гідності і відповідальності.

Післядипломна освіта педагогічних працівників характеризується рядом особливостей. Вона покликана забезпечувати підвищення кваліфікації фахівців, які вчать інших людей, головною метою діяльності яких є сворення умов і можливостей для розвитку особистості. Це покладає на інститут післядипломної педагогічної освіти відповідальність не тільки за поповнення та оновлення базових знань слухачів, а й за їхню достатню методичну озброєність і готовність до реалізації потенціалу педагогічної творчості. Розв’язати такі складні завдання можна тільки на міцній науковій основі. При цьому в полі діяльності обласного інституту післядипломної педагогічної освіти мають перебувати не лише сьогоднішні слухачі, але й учителі, педагогічні працівники всієї області, які, до речі, в різні часи також були слухачами курсів чи семінарів.

Основні напрями діяльності інституту післядипломнрї педагогічної освіти:

– забезпечення всебічного вдосконалення педагогічних працівників як фахівців, їхньої готовності до систематичної самоосвітньої діяльності і повсякденної творчої самореалізації;

– виконання ролі обласного науково-методичного центру в сфері освіти та виховання, піклування про організацію плідної методичної роботи в кожній школі, в кожному місті чи районі, про неухильне зростання педагогічної майстерності кожного працівника, про виконання та використання передового педагогічного досвіду;

– систематичне проведення науково-дослідної роботи, спрямованої на удосконалення педагогічного процесу, створення рекомендацій практичним працівникам, науково обгрунтованих і практично виправданих технологій навчання та виховання; організація вивчення, узагальнення та пропаганди передового педагогічного досвіду, озброєння вчителів, керівників шкіл, працівників органів освіти методикою науково-педагогічного дослідження, залучення їх до дослідницької діяльності;

– організація післядипломної освіти педагогічних кадрів регіону шляхом проведення курсів підвищення кваліфікації, роботи постійно діючих семінарів, конференцій, дистанційного навчання у міжкурсовий період та проведення методичної роботи з керівними кадрами, вчителями, Викладачами і вихователями на основі нових досягнень психолого-педагогічної науки з урахуванням освітніх потреб та тенденцій розвитку національної системи освіти;

– розробка освітніх пріоритетів для навчальних закладів регіону і конструювання у відповідності до них прогресивних педагогічних технологій;
забезпечення новою методичною інформацією відділів освіти, навчальних закладів області, розробка і видання навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій тощо;

– створення мережі експериментальних майданчиків, опорних та базових шкіл для апробації нових підходів до змісту і технологій освіти, проведення педагогічної практики вчителів, наукових та науково-методичних досліджень з проблем змісту освіти та організації навчально-виховного процесу.